Site blog

Anyone in the world

sudo kubectl --kubeconfig


Installera worker

Miljö

Rollen worker för Kubernetes kommer att installeras på easec-linux4, easec-linux5 och easec-linux6.

I .easec:s miljö är Docker redan installerat, i din miljö får du installera Docker och konfigurera Docker. För att konfigurera Docker för systemd och overlay2, se mitt blogginlägg: https://portal.easec.se/moodle/blog/index.php?entryid=43

 

Arbetsuppgift 1: Installera kubeadm, kubelet och kubectl

1. Anslut till Easec-Linux8 och logga på som easec med lösenordet Pa$$w0rd.

2. På Easec-Linux8 öppna terminalfönstret (ctrl+alt+t) och skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att ansluta till easec-linux1:

                    ssh easec-linux4

Om det är första gången du ansluter till easec-linux4, skriv in yes och klicka på Enter. Ange Pa$$w0rd som lösenord.

curl -s

3. För att lägga till signeringsnyckel för Kubernetes, skriv in följande kommando och klicka på Enter:

                    curl -s https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -

Ange Pa$$w0rd som lösenord för sudo.

sudo apt-add-repository

4. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att lägga till referens till förråd:

                    sudo apt-add-repository "deb http://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main"

5. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att lägga uppdatera referenser:

                    sudo apt-get update

sudo apt-get install

6. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att installera kubeadm kubelet och kubectl:

                    sudo apt-get install -y kubeadm kubelet kubectl

7. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att säkerställa att kubeadm, kubelet och kubectl inte uppdateras:

                    sudo apt-mark hold kubeadm kubelet kubectl

8. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att stänga av swap och göra detta permanent:

                    sudo swapoff -a && sudo sed -i '/ swap / s/^/#/' /etc/fstab

9. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att avsluta anslutning till easec-linux4:

                    exit

5.     Gör om punkt 2 – 9 för easec-linux5 respektive easec-linux6.

 

Arbetsuppgift 2: Initiera noder

scp ~/anslutning.txt

1. På Easec-Linux8, i terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att kopiera filen anslutning.txt till easec-linux4, easec-linux5 och easec-linux6:

                    scp ~/anslutning.txt easec@192.168.1.24:~ && scp ~/anslutning.txt easec@192.168.1.25:~ && scp ~/anslutning.txt                          easec@192.168.1.26:~  

 Är det första gången du ansluter, får du skriva in yes och klicka på Enter. Ange Pa$$w0rd som lösenord.

2. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att ansluta till easec-linux4:

                    ssh easec-linux4

 Ange Pa$$w0rd som lösenord.

3. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter:

                    nano anslutning.txt

Kopiera anslutningskommando

4. Markera nedre raderna som börjar med sudo kubeadm join (under raden "Then you can join any number of worker nodes … ", högerklicka och välj Kopiera. Klicka på ctrl+x för att avsluta nano.

5. Högerklicka först i terminalfönstret och välj klistra in.

sudo kubeadm join

6. Klicka på Enter, ange Pa$$w0rd som lösenord för sudo.

7. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att avsluta anslutningen till easec-linux4:

                     exit

8. Gör om punkt 2 – 7 för easec-linux5 respektive easec-linux6.


Arbetsuppgift 3: Verifiera noder

1. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att ansluta till easec-linux1 (masternod):

                     ssh easec-linux1

 Ange Pa$$w0rd som lösenord.

sudo kubelet --kubconfig

2. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att verifiera att du har sex noder, av dessa är tre master:

                     sudo kubectl --kubeconfig /etc/kubernetes/admin.conf get nodes

 Ange Pa$$w0rd som lösenord för sudo.


I .easec:s tvådagars workshop fortsätter vi konfigurationen med:

- Installation av overlay network.

- Installation av klient på easec-linux8.

- Installation av dashboard.

- Installation av registry.

Andra dagen sätter du upp det andra alternativet med extern klustrad etcd.

Två tilläggsdagar erbjuds:

- Kubernetes i molntjänst (aws, Azure eller Google).

- Övervakning.[ Modified: Friday, 20 March 2020, 11:57 AM ]
 
Picture of Mats Johannesson
by Mats Johannesson - Thursday, 19 March 2020, 11:10 AM
Anyone in the world

miljö

Installera master


Masterrollen för Kubernetes kommer att installeras på easec-linux1, easec-linux2 och easec-linux3.

I .easec:s miljö är Docker redan installerat, i din miljö får du installera Docker och konfigurera Docker. För att konfigurera Docker för systemd och overlay2, se mitt blogginlägg: https://portal.easec.se/moodle/blog/index.php?entryid=43

 

Arbetsuppgift 1: Installera kubeadm, kubelet och kubectl

1. Anslut till Easec-Linux8 och logga på som easec med lösenordet Pa$$w0rd.

 2. På Easec-Linux8 öppna terminalfönstret (ctrl+alt+t) och skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att ansluta till easec-linux1:

                      ssh easec-linux1

 Ange Pa$$w0rd som lösenord.

curl krypteringsnyckel

3. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att lägga till signeringsnyckel för Kubernetes:

                      curl -s https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -

Ange Pa$$w0rd som lösenord för sudo.

sudo apt-add-repository

4. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att lägga till referens till förråd:

                      sudo apt-add-repository "deb http://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main"

5. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att uppdatera referenser:

                      sudo apt-get update

sudo apt-get install

6. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att installera:

                      sudo apt-get install -y kubeadm kubelet kubectl

sudo apt-mark

7. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att säkerställa att kubeadm kubelet och kubectl inte uppdateras:

                      sudo apt-mark hold kubeadm kubelet kubectl

sudo swapoff

8. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att stänga av swap och göra detta permanent:

                      sudo swapoff -a && sudo sed -i '/ swap / s/^/#/' /etc/fstab

9. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att avsluta anslutning till easec-linux1:

                      exit

10. Gör om punkt 2 – 9 för easec-linux2 respektive easec-linux3.


Arbetsuppgift 2: Initiera masternoder

1. På Easec-Linux8, i terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att ansluta till easec-linux1:

                       ssh easec-linux1

 Ange Pa$$w0rd som lösenord.

 2. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att skapa konfigurationsfil (notera att denna funktion fortfarande är i beta och kan förändras!):    Konfigurationsfil finns här: https://github.com/easec/cluster/blob/master/stacked/config.yaml

                        nano config.yaml

nano config.yaml

3. I fönstret med nano, skriv in följande:

                        apiVersion: kubeadm.k8s.io/v1beta2

                        kind: ClusterConfiguration

                        kubernetesVersion: stable

                        apiServer:

                        certSANs:

                        - "192.168.1.27"

                        controlPlaneEndpoint: "192.168.1.27:6443"

                        etcd:

                        external:

                        endpoints:

                        - https://192.168.1.21:2379

                        - https://192.168.1.22:2379

                        - https://192.168.1.23:2379

                        caFile: /etc/etcd/ca.pem

                        certFile: /etc/etcd/kubernetes.pem

                        keyFile: /etc/etcd/kubernetes-key.pem

                        networking:

                        podSubnet: 10.30.0.0/24

Klicka på ctrl+x, skriv in ett J och klicka på Enter för att spara filen.

sudo kubeadmin

4. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att initiera första nod:

                        sudo kubeadm init --config=config.yaml

Skriv in Pa$$w0rd som lösenord för sudo. Detta kommer att ta en stund!

Klart

Bild ovan visas när det är klart!

sudo scp

5. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att kopiera certifikat till de andra noderna:

                        sudo scp -r /etc/kubernetes/pki easec@192.168.1.22:~ && sudo scp -r /etc/kubernetes/pki easec@192.168.1.23:~

 Ange Pa$$w0rd som lösenord för sudo.

6. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att avsluta anslutning till easec-linux1:

                         exit

 7. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att ansluta till easec-linux2:

                         ssh easec-linux2

 Ange Pa$$w0rd som lösenord.

 8. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att ta bort certifikat och nyckel för api-server:

                         rm ~/pki/apiserver.*

sudo mv

9. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att flytta certifikat till katalogen /etc/kubernetes/:

                         sudo mv ~/pki /etc/kubernetes/

10. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att skapa konfigurationsfil:

                         nano config.yaml

11. I fönstret med nano, skriv in följande:

                         apiVersion: kubeadm.k8s.io/v1beta2

                         kind: ClusterConfiguration

                         kubernetesVersion: stable

                         apiServer:

                         certSANs:

                         - "192.168.1.27"

                         controlPlaneEndpoint: "192.168.1.27:6443"

                         etcd:

                         external:

                         endpoints:

                         - https://192.168.1.21:2379

                         - https://192.168.1.22:2379

                         - https://192.168.1.23:2379

                         caFile: /etc/etcd/ca.pem

                         certFile: /etc/etcd/kubernetes.pem

                         keyFile: /etc/etcd/kubernetes-key.pem

                         networking:

                         podSubnet: 10.30.0.0/24

Klicka på ctrl+x, skriv in ett J och klicka på Enter för att spara filen.

sudo kubeadm

12. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att initiera andra noden:

                         sudo kubeadm init --config=config.yaml

 Skriv in Pa$$w0rd som lösenord för sudo. Precis som för easec-linux1 kommer detta att ta en stund!

sudo kubeadm del 2

Bild ovan visas när det är klart!

13. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att avsluta anslutningen till easec-linux2:

                         exit

14. Gör om punkt 7 – 12, för att initiera tredje noden. Innan du fortsätter med nästa steg, gör följande när du är ansluten till easec-linux3:

Kopiera

a. Markera textraderna som börjar med ”You can now join ..” enligt bild ovan, högerklicka och välj Kopiera.

b. Öppna Textredigeraren och klistra in texten.

lägg till sudo

c. Lägg till sudo innan kubeadm, både för control-plane nodes och för worker nodes, spara filen med namnet anslutning.txt.

15. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att avsluta anslutningen till easec-linux3:

                         exit
[ Modified: Thursday, 19 March 2020, 12:06 PM ]
 
Anyone in the world

ETCDCTL


Installera och konfigurera etcd


etcd kommer att installeras på easec-linux1, easec-linux2 och easec-linux3. Versionen är 3.4.4 som är den senaste när denna dokumentation skrevs (200317).

 

Arbetsuppgift 1: Kopiera certifikat till respektive maskin

1. Anslut till easec-linux8 och logga på som easec med lösenordet Pa$$w0rd.

scp ca.pem

2. På easec-linux8 öppna terminalfönstret (ctrl+alt+t) och skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att kopiera certifikat till respektive maskin:

                    scp ca.pem kubernetes.pem kubernetes-key.pem easec@192.168.1.21:~

Ange Pa$$w0rd som lösenord. Om det är första gången du ansluter, får du skriva yes och klicka på Enter.

3. I terminalfönstret, upprepa föregående kommando, men ändra IP-adress till 192.168.1.22 respektive 192.168.1.23.

 

Arbetsuppgift 2: Installera etcd

1. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att ansluta till easec-linux1:

                    ssh easec-linux1

 Om det är första gången du ansluter, får du skriva in yes och klicka på Enter, skriv därefter in Pa$$w0rd för att ansluta.

sudo mkdir /etc/etcd /var/lib/etcd

2. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att skapa konfigurationskataloger för etcd:

                    sudo mkdir /etc/etcd /var/lib/etcd

Skriv in Pa$$w0rd som lösenord för sudo.

sudo mv ~/ca.pem

3. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att flytta certifikat till katalogen /etc/etcd:

                    sudo mv ~/ca.pem ~/kubernetes.pem ~/kubernetes-key.pem /etc/etcd

wget etcd

4. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att ladda ner binärer för etcd:

                    wget https://github.com/etcd-io/etcd/releases/download/v3.4.4/etcd-v3.4.4-linux-amd64.tar.gz

tar xvzf

5. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att packa upp binärer för etcd:

                    tar xvzf etcd-v3.4.4-linux-amd64.tar.gz

sudo mv etcd

6. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att flytta binärer till /usr/local/bin:

                    sudo mv etcd-v3.4.4-linux-amd64/etcd* /usr/local/bin/


Arbetsuppgift 3: Skapa systemd-fil

 

1. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att skapa systemd-fil:

                    sudo nano /etc/systemd/system/etcd.service

I mitt förråd på GitHub finns etcd.service-filer för respektive maskin (https://github.com/easec/cluster/tree/master/stacked)

sudo nano /etc/systemd/system/etcd.service

2. I fönstret för nano, skriv in följande:

 

                    [Unit]

                    Description=etcd

                    Documentation=https://github.com/coreos

 

                    [Service]

                    ExecStart=/usr/local/bin/etcd \

                     --name 192.168.1.21 \

                     --cert-file=/etc/etcd/kubernetes.pem \

                     --key-file=/etc/etcd/kubernetes-key.pem \

                     --peer-cert-file=/etc/etcd/kubernetes.pem \

                     --peer-key-file=/etc/etcd/kubernetes-key.pem \

                     --trusted-ca-file=/etc/etcd/ca.pem \

                     --peer-trusted-ca-file=/etc/etcd/ca.pem \

                     --peer-client-cert-auth \

                    --client-cert-auth \

                    --initial-advertise-peer-urls https://192.168.1.21:2380 \

                    --listen-peer-urls https://192.168.1.21:2380 \

                    --listen-client-urls https://192.168.1.21:2379,http://127.0.0.1:2379 \

                    --advertise-client-urls https://192.168.1.21:2379 \

                    --initial-cluster-token etcd-cluster-0 \

                    --initial-cluster 192.168.1.21=https://192.168.1.21:2380,192.168.1.22=https://192.168.1.22:2380,192.168.1.23=

                    https://192.168.1.23:2380 \

                    --initial-cluster-state new \

                    --data-dir=/var/lib/etcd

                    Restart=on-failure

                    RestartSec=5


                    [Install]

                    WantedBy=multi-user.target

 

Klicka på ctrl+x, skriv in ett J och klicka på Enter för att spara filen.

sudo systemctl daemon-reload

3. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att återinläsa konfigurationen för daemon:

                     sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable etcd

4. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att starta etcd vid uppstart:

                     sudo systemctl enable etcd

sudo systemctl start etcd

5. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att starta etcd:

                     sudo systemctl start etcd

6. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att avsluta session mot Easec-Linux1:

                     exit

7. Gör om arbetsuppgift 2 och 3 på easec-linux2 och easec-linux3 med respektive IP-adresser.


Arbetsuppgift 4: Verifiera klustret

ETCDCTL

1. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att verifiera klustret och att det är igång:

                     ETCDCTL_API=3 etcdctl member listNotering felsökning:

Ibland händer det att det går fel :-), när systemd används så är kommandot journalctl ett bra verktyg för att se vad som har gått fel.

Exempelvis: sudo journalctl -u etcd.service (om det är etcd), eftersom det kan bli väldigt mycket information kan det vara bra att lägga denna i en textfil, för att sedan undersöka denna textfil lite närmare sudo journalctl -u etcd.service > logg.txt

Gör du förändringar, kör dessa kommando:

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl restart etcd[ Modified: Wednesday, 18 March 2020, 2:25 PM ]
 
Picture of Mats Johannesson
by Mats Johannesson - Tuesday, 17 March 2020, 1:51 PM
Anyone in the world

Miljö

Installation av HA-proxy


HA-proxy kommer att installeras på Easec-Linux7 (192.168.1.27/24).

 

Arbetsuppgift 1: Installera HA-proxy

1. Anslut till Easec-Linux7 och logga på som easec med lösenordet Pa$$w0rd.

sudo apt-get update

2. På Easec-Linux7 öppna terminalfönstret (ctrl+alt+t) och skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att uppdatera referenser till arkiv:

 

                  sudo apt-get update 

Ange Pa$$w0rd som lösenord för sudo.

sudo apt-get install haproxy

3. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att installera HA-proxy:

                  sudo apt-get install haproxy


Arbetsuppgift 2: Konfigurera HA-proxy

1.     I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att konfigurera HA-proxy:

                 sudo nano /etc/haproxy/haproxy.cfg

sudo nano /etc/haproxy/haproxy.cfg

2. I fönstret med nano, gör förändringar i fetstil:

 

                 global

                 ...

                 default

                 ...

                 frontend kubernetes

                              bind 192.168.1.27:6443

                              option tcplog

                              mode tcp

                              default_backend kubernetes-master-nodes


                  backend kubernetes-master-nodes

                              mode tcp

                              balance roundrobin

                              option tcp-check

                              server easec-linux1 192.168.1.21:6443 check fall 3 rise 2

                              server easec-linux2 192.168.1.22:6443 check fall 3 rise 2

                              server easec-linux3 192.168.1.23:6443 check fall 3 rise 2

 

Klicka på ctrl+x, skriv in ett J och klicka på Enter för att spara filen.

sudo systemctl restart haproxy

2. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att starta om HA-proxy:

                             sudo systemctl restart haproxy


[ Modified: Tuesday, 17 March 2020, 2:13 PM ]
 
Anyone in the world


Miljö

Del 1: Klientverktyg


På klientdator kommer två verktyg att behövas installeras, Cloud Flare SSL för att generera de olika certifikat som behövs och kubectl för att hantera klustret. Dessa verktyg installeras på Easec-Linux8.

 

Arbetsuppgift 1: Installera cfssl

1. Anslut till Easec-Linux8 och logga på som easec med lösenordet Pa$$w0rd.


Installation av cfssl

2. På Easec-Linux8 öppna terminalfönstret (ctrl+alt+t) och skriv in följande kommando och klicka på Enter:

          wget https://pkg.cfssl.org/R1.2/cfssl_linux-amd64 && wget https://pkg.cfssl.org/R1.2/cfssljson_linux-amd64

3. I terminalfönstret skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att sätta exekveringsrättigheter:

           chmod +x cfssl*

Flytt av binärer

4. I terminalfönstret skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att flytta binärer till /usr/local/bin:

            sudo mv cfssl_linux-amd64 /usr/local/bin/cfssl

            Ange Pa$$w0rd som lösenord för sudo.

5. I terminalfönstret skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att flytta binärer till /usr/local/bin:

             sudo mv cfssljson_linux-amd64 /usr/local/bin/cfssljson

cfssl version

6. I terminalfönstret skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att verifiera installationen:

             cfssl version


Arbetsuppgift 2: Installera kubectl

Installera kubectl

1. I terminalfönstret skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att ladda ner binärer för kubectl:

              wget https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/v1.17.3/bin/linux/amd64/kubectl

 2. I terminalfönstret skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att sätta exekveringsrättigheter:

              chmod +x kubectl*

3. I terminalfönstret skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att flytta binärer till /usr/local/bin:

              sudo mv kubectl /usr/local/bin

kubectl version

4. I terminalfönstret skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att verifiera installationen:

              kubectl version

              Felmeddelande om att verktyget inte kan ansluta till server, kan du ignorera. Det finns ingen server eller servrar i detta läge!


Del 2: Certifikat

Ett antal certifikat kommer att behöva genereras.

Arbetsuppgift 1: Skapa Certificate Authority och generera certifikat

Konfiguration av CA

1. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att skapa konfiguration för CA (Certificate Authority):

               nano ca-config.json

2. I fönstret med nano, skriv in följande:

               {

                   "signing": {

                      "default": {

                         "expiry": "8760h"

                       },

                       "profiles": {

                           "kubernetes": {

                               "usages": ["signing", "key encipherment", "server auth", "client auth"],

                               "expiry": "8760h"

                        }

                     }

                   }

                 }

Klicka på ctrl+x, skriv in ett J och klicka på Enter för att spara filen. 

nano ca-csr.json

3. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att skapa certifikatbegäran för CA:

                  nano ca-csr.json

4. I fönstret med nano, skriv in följande:

                  {

                     "CN": "Kubernetes",

                     "key": {

                     "algo": "rsa",

                     "size": 2048

                   },

                   "names": [

                   {

                      "C": "SE",

                      "L": "Lomma",

                      "O": "Kubernetes",

                      "OU": "CA",

                      "ST": "easec"

                     }

                   ]

                  }

 Klicka på ctrl+x, skriv in ett J och klicka på Enter för att spara filen.

cfssl gencert

5. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att skapa certifikat och privat nyckel:

                  cfssl gencert -initca ca-csr.json | cfssljson -bare ca

ls -la ca*

6. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att verifiera att ca-key.pem och ca.pem har blivit genererade:

                   ls -la ca*

7. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att skapa certifikatbegäran för etcd-kluster:

                   nano kubernetes-csr.json

nano kubernetes-csr.json

8. I fönstret med nano, skriv in följande:

                 {

                     "CN": "kubernetes",

                     "key": {

                     "algo": "rsa",

                     "size": 2048

                   },

                   "names": [

                   {

                      "C": "SE",

                      "L": "Lomma",

                      "O": "Kubernetes",

                      "OU": "Kubernetes",

                      "ST": "easec"

                     }

                   ]

                  }

 

Klicka på ctrl+x, skriv in ett J och klicka på Enter för att spara filen.


Arbetsuppgift 2: Skapa certifikat och privat nyckel

cfssl gencert

1. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter efter varje \ och efter sista raden:

                    cfssl gencert \

                    -ca=ca.pem \

                    -ca-key=ca-key.pem \

                    -config=ca-config.json \

                    -hostname=192.168.1.21,192.168.1.22,192.168.1.23, 192.168.1.27,127.0.0.1,kubernetes.default \

                    -profile=kubernetes kubernetes-csr.json | \

                    cfssljson -bare kubernetes

ls -la k*

2. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att verifiera att kubernetes-key.pem och kubernetes.pem har skapats:

                     ls -la k*[ Modified: Monday, 16 March 2020, 8:31 PM ]
 
Picture of Mats Johannesson
by Mats Johannesson - Sunday, 15 March 2020, 9:16 PM
Anyone in the world

Kluster

.easec kommer att publicera ett antal artiklar där konfiguration av Kubernetes i drift beskrivs. 


De olika delarna:

Del 1: Certifikat och klientverktyg. https://portal.easec.se/moodle/blog/index.php?entryid=39

Del 2: HA-Proxy. https://portal.easec.se/moodle/blog/index.php?entryid=40

Del 3: Installera och konfigurera etcd. https://portal.easec.se/moodle/blog/index.php?entryid=41

Del 4: Installera master. https://portal.easec.se/moodle/blog/index.php?entryid=44

Del 5: Installera worker. https://portal.easec.se/moodle/blog/index.php?entryid=45[ Modified: Friday, 20 March 2020, 11:52 AM ]
 

  
RSS