Blog entry by Mats Johannesson

Anyone in the world

ETCDCTL


Installera och konfigurera etcd


etcd kommer att installeras på easec-linux1, easec-linux2 och easec-linux3. Versionen är 3.4.4 som är den senaste när denna dokumentation skrevs (200317).

 

Arbetsuppgift 1: Kopiera certifikat till respektive maskin

1. Anslut till easec-linux8 och logga på som easec med lösenordet Pa$$w0rd.

scp ca.pem

2. På easec-linux8 öppna terminalfönstret (ctrl+alt+t) och skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att kopiera certifikat till respektive maskin:

                    scp ca.pem kubernetes.pem kubernetes-key.pem easec@192.168.1.21:~

Ange Pa$$w0rd som lösenord. Om det är första gången du ansluter, får du skriva yes och klicka på Enter.

3. I terminalfönstret, upprepa föregående kommando, men ändra IP-adress till 192.168.1.22 respektive 192.168.1.23.

 

Arbetsuppgift 2: Installera etcd

1. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att ansluta till easec-linux1:

                    ssh easec-linux1

 Om det är första gången du ansluter, får du skriva in yes och klicka på Enter, skriv därefter in Pa$$w0rd för att ansluta.

sudo mkdir /etc/etcd /var/lib/etcd

2. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att skapa konfigurationskataloger för etcd:

                    sudo mkdir /etc/etcd /var/lib/etcd

Skriv in Pa$$w0rd som lösenord för sudo.

sudo mv ~/ca.pem

3. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att flytta certifikat till katalogen /etc/etcd:

                    sudo mv ~/ca.pem ~/kubernetes.pem ~/kubernetes-key.pem /etc/etcd

wget etcd

4. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att ladda ner binärer för etcd:

                    wget https://github.com/etcd-io/etcd/releases/download/v3.4.4/etcd-v3.4.4-linux-amd64.tar.gz

tar xvzf

5. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att packa upp binärer för etcd:

                    tar xvzf etcd-v3.4.4-linux-amd64.tar.gz

sudo mv etcd

6. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att flytta binärer till /usr/local/bin:

                    sudo mv etcd-v3.4.4-linux-amd64/etcd* /usr/local/bin/


Arbetsuppgift 3: Skapa systemd-fil

 

1. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att skapa systemd-fil:

                    sudo nano /etc/systemd/system/etcd.service

I mitt förråd på GitHub finns etcd.service-filer för respektive maskin (https://github.com/easec/cluster/tree/master/stacked)

sudo nano /etc/systemd/system/etcd.service

2. I fönstret för nano, skriv in följande:

 

                    [Unit]

                    Description=etcd

                    Documentation=https://github.com/coreos

 

                    [Service]

                    ExecStart=/usr/local/bin/etcd \

                     --name 192.168.1.21 \

                     --cert-file=/etc/etcd/kubernetes.pem \

                     --key-file=/etc/etcd/kubernetes-key.pem \

                     --peer-cert-file=/etc/etcd/kubernetes.pem \

                     --peer-key-file=/etc/etcd/kubernetes-key.pem \

                     --trusted-ca-file=/etc/etcd/ca.pem \

                     --peer-trusted-ca-file=/etc/etcd/ca.pem \

                     --peer-client-cert-auth \

                    --client-cert-auth \

                    --initial-advertise-peer-urls https://192.168.1.21:2380 \

                    --listen-peer-urls https://192.168.1.21:2380 \

                    --listen-client-urls https://192.168.1.21:2379,http://127.0.0.1:2379 \

                    --advertise-client-urls https://192.168.1.21:2379 \

                    --initial-cluster-token etcd-cluster-0 \

                    --initial-cluster 192.168.1.21=https://192.168.1.21:2380,192.168.1.22=https://192.168.1.22:2380,192.168.1.23=

                    https://192.168.1.23:2380 \

                    --initial-cluster-state new \

                    --data-dir=/var/lib/etcd

                    Restart=on-failure

                    RestartSec=5


                    [Install]

                    WantedBy=multi-user.target

 

Klicka på ctrl+x, skriv in ett J och klicka på Enter för att spara filen.

sudo systemctl daemon-reload

3. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att återinläsa konfigurationen för daemon:

                     sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable etcd

4. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att starta etcd vid uppstart:

                     sudo systemctl enable etcd

sudo systemctl start etcd

5. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att starta etcd:

                     sudo systemctl start etcd

6. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att avsluta session mot Easec-Linux1:

                     exit

7. Gör om arbetsuppgift 2 och 3 på easec-linux2 och easec-linux3 med respektive IP-adresser.


Arbetsuppgift 4: Verifiera klustret

ETCDCTL

1. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att verifiera klustret och att det är igång:

                     ETCDCTL_API=3 etcdctl member listNotering felsökning:

Ibland händer det att det går fel :-), när systemd används så är kommandot journalctl ett bra verktyg för att se vad som har gått fel.

Exempelvis: sudo journalctl -u etcd.service (om det är etcd), eftersom det kan bli väldigt mycket information kan det vara bra att lägga denna i en textfil, för att sedan undersöka denna textfil lite närmare sudo journalctl -u etcd.service > logg.txt

Gör du förändringar, kör dessa kommando:

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl restart etcd[ Modified: Wednesday, 18 March 2020, 2:25 PM ]
 

  
RSS