Site blog

Picture of Mats Johannesson
by Mats Johannesson - Sunday, 7 June 2020, 9:30 AM
Anyone in the world

Kluster för Kubernetes


Denna inspelade demonstration visar hur du skapar ett kluster för Kubernetes i AKS. I demonstrationen visar jag hur du skapar klustret via portal, men du kan även göra detta via exempelvis Cloud Shell:

az aks create \

    --resource-group <namn_för_resursgrupp> \

    --name <namn_för_kluster> \

    --vm-set-type VirtualMachineScaleSets \

    --node-count <antal_noder> \

    --generate-ssh-keys \

    --kubernetes-version <versionsnummer> \

    --load-balancer-sku standard

 

 

Demonstrationen finns med i .easec:s kurser: Orkestrering i Docker och Azure för administratören.

[ Modified: Sunday, 7 June 2020, 9:55 AM ]
 
Picture of Mats Johannesson
by Mats Johannesson - Sunday, 31 May 2020, 7:50 PM
Anyone in the world

Förutsättning: PowerShell 7.x installerat.

 

Arbetsuppgift 1: Installera Az module

1. Klicka på Start och skriv in PowerShell, högerklicka på ikon för PowerShell 7.x och välj Run as administrator.

2. I fönstret User Account Control, klicka på Yes.

Instalelra Azure Az module


3. I dialogfönstret Administrator: PowerShell 7 (x64) skriv in följande kommando och klicka på Enter:

                      if ($PSVersionTable.PSEdition -eq 'Desktop' -and (Get-Module -Name AzureRM -ListAvailable)) {

                               Write-Warning -Message ('Az module not installed. Having both the AzureRM and ' +

                               'Az modules installed at the same time is not supported.')

                       } else {

                                Install-Module -Name Az -AllowClobber -Scope CurrentUser

                       }

Skriv in ett Y för att bekräfta att du vill installera från ett icke betrott förråd.


 

  
RSS