Blog entry by Mats Johannesson

Anyone in the world

Inlägget beskriver hur du arbetar med Azure Active Directory genom att använda Graph-module. Instruktionerna kommer från .easec:s kurs Office 365 för administratören


Arbetsuppgift 1: Installera modul

1. Högerklicka på Start-knappen och välj alternativ Windows PowerShell (Admin).

2. I dialogfönstret User Account Control, klicka på Yes.

Install-Module -Name AzureAD

3. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att installera modul för hantering av användare och grupper:

                  Install-Module -Name AzureAD


 Skriv in ett Y och klicka på ENTER, för frågan om Untrusted repository.


Get-Module AzureAD


4. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att verifiera att modul har installerats:

                  Get-Module AzureAD


Arbetsuppgift 2: Anslut till Azure AD för din Office 365 tenant

Connect-AzureAD

1. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter:

                   Connect-AzureAD


2. Skriv in E-post adress för ditt administratörskonto, klicka på Nästa.

3. Skriv in ditt lösenord och klicka på Logga in.

Detaljer Azure AD

4. Detaljer om tenant visas i fönstret Administrator: Windows PowerShell.

 

Arbetsuppgift 3: Hantera användare med Graph

Get-AzureADUser

1. I fönstret Administrator: Windows Powershell, skriv in följande kommando och klicka på Enter:

                   Get-AzureADUser


Användare som visas på bilden, är användare som skapas i kursen dels med det grafiska gränssnittet och dels med traditionella Windows PowerShell cmdlets.

Get-AzureUser -ObjectID

2. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter:

                   Get-AzureADUser -ObjectID annikap@easecxxyy.onmicrosoft.com


I .easec:s kurs skapas tenant i Office 365 med namnet easecxxyy, där xx står för veckonummer och yy för deltagarens initialer.

Get-AzureADUser -objectID Select-Object

3. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att visa specifika egenskaper:

                   Get-AzureADUser -ObjectID annikap@easecxxyy.onmicrosoft.com | Select-Object DisplayName,UserPrincipalName, AccountEnabled


4. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter:

                    Get-AzureADUser -ObjectID annikap@easecxxyy.onmicrosoft.com | Get-Member


Allra först listas ett antal metoder (Windows PowerShell är ett programmeringsspråk som är av typen objektorienterat), därefter ett antal egenskaper (property). Dessa egenskaper kan du visa exempelvis genom att använda cmdlet Format-Table, men även om de andra cmdlets för formatering av utdata används eller för att undersöka cmdlets när skript skall tillverkas.


Set-AzureAD

5. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter:

                    Get-AzureADUser -ObjectID annikap@easecxxyy.onmicrosoft.com | Set-AzureADUser -Department Ekonomi


Get-AzureADUser Where-Object

6. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter:

                   Get-AzureADUser | Where-Object {$_.Department -eq "Ekonomi"} 


{$_.Department …} betyder just detta objekt, som skall undersökas.


Arbetsuppgift 4: Skapa och ta bort användare med Graph

$PasswordProfile

1. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att skapa profil för lösenord:

                   $PasswordProfile=New-Object -TypeName Microsoft.Open.AzureAD.Model.PasswordProfile

Kommandot kommer att göra en kopia (instansiera) av klassen Microsoft.Open.AzureAD.Model.PasswordProfile.

$PasswordProfile.Password

2. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att lägga till lösenord:

                   $PasswordProfile.Password="Pa55w.rd"


Egenskap (Password) för vår kopierad klass sätt  och tilldelas ett värde.

New-AzureADUser

3. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att skapa nytt konto:

                   New-AzureADUser -DisplayName "Marcus Rosenberg"  -GivenName "Marcus" -SurName "Rosenberg"  

                   -UserPrincipalName marcusr@easecxxyy.onmicrosoft.com -UsageLocation SE -MailNickName macrusr

                   -PasswordProfile $PasswordProfile -AccountEnabled $true

Get-AzureADUser

4. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att verifiera att kontot skapades:

                   Get-AzureADUser


Notera att konto för Marcus Rosenberg finns med.

Remove-AzureADUser

5. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att plocka bort konto du precis skapade:

                   Remove-AzureADUser -ObjectID marcusr@easecxxyy.onmicrosoft.com

Remove-AzureADUser

6. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att verifiera att kontot är borta:

                  Get-AzureADUser


Arbetsuppgift 4: Skapa användare från CSV-fil

CSV-fil med användare

1. Öppna Anteckningarna, skriv in följande (ersätt xxyy med dina parametrar):

                   UserPrincipalName, DisplayName, MailNickName

                   marcusr@easecxxyy.onmicrosoft.com, Marcus Rosenberg, marcusros

                   gullanh@easecxxyy.onmicrosoft.com, Gullan Holm, gullanhol

                   jonasn@easecxxyy.onmicrosoft.com, Jonas Nydahl, jonasnyd

 

Spara undan filen med namnet anv.csv i C.\Easec (skapa katalogen om inte den finns, glöm inte att markera All Files (*.*) ).

$Anvpassword

2. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter:

                  $Anvpassword = New-Object -TypeName Microsoft.Open.AzureAD.Model.PasswordProfile

$Anvpassword.Password

3. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter:

                  $Anvpassword.Password = ”Pa55w.rd”

Import-Csv

4. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter:

                  Import-Csv -Path C:\Easec\anv.csv | foreach {New-AzureADUser -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName   

                  -DisplayName $_.DisplayName -MailNickName $_.MailNickName -PasswordProfile $Anvpassword -AccountEnabled 

                  $true}

Get-AzureADUser nya användare

5. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att verifiera att kontot är borta:

                  Get-AzureADUser


Notera att de nya användarna finns med.


Arbetsuppgift 5: Hantera grupper med Graph

Get-AzureADGroup

1. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att lista grupper:

                   Get-AzureADGroup

New-AzureADGroup

2. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att skapa ny grupp:

                   New-AzureADGroup -Description "Support" -DisplayName "Support" -MailEnabled $false -SecurityEnabled $true 

                   -MailNickName "Support"


Uppdatera grupp är en tvåstegsprocess, först måste ObjectId inhämtas, sedan uppdatera gruppen.

Get-AzureADGroup -Filter

3. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att inhämta ObjectId:

                   Get-AzureADGroup -Filter "DisplayName eq  'Support'"

Set-AzureADGroup

4. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att uppdatera med ny information:

                   Set-AzureADGroup -ObjectId <Object-Id> -Description "Användare på supportavdelningen"

Get-AzureADGroup -Filter

5. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att verifiera uppdateringen:

                   Get-AzureADGroup -Filter "DisplayName eq  'Support'"

 

Lägga till användare i gruppen, innehåller tre moment: skapa variabel som innehåller information om grupp, skapa variabel som innehåller information om specifik användare, uppdatera medlemskapet. Gruppägare sätts med liknande teknik, cmdlet Add-AzureADGroupOwner används istället. För att ta bort ägare, använd cmdlet Remove-AzureADGroupOwner,

$ObjectGroup

6. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att skapa variabel med gruppinformation:

                    $ObjectGroup = Get-AzureADGroup -SearchString "Support"

$ObjectIdUser

7. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter:

                    $ObjectIdUser = Get-AzureADUser -ObjectId karlh@easecxxyy.onmicrosoft.com

Användare Karl Hult skapas i .easec:s kurs,

Add-AzureGroupMember

8. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att lägga till användare Karl Hult i gruppen support:

                    Add-AzureADGroupMember -ObjectId $ObjectGroup.ObjectId -RefObjectId $ObjectIdUser.ObjectId

Get-AzureADGroupMember

9. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att verifiera att användare har lagts till i gruppen:

                    Get-AzureADGroupMember -ObjectId $ObjectGroup.ObjectId

$ObjectIdUser2

10. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter:

                    $ObjectIdUser2 = Get-AzureADUser -ObjectId kristinao@easecxxyy.onmicrosoft.com

Add-AzureAddGroupMemeber_-ObjectId

11. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att lägga till användare Karl Hult i gruppen support:

                    Add-AzureADGroupMember -ObjectId $ObjectGroup.ObjectId -RefObjectId $ObjectIdUser2.ObjectId

Get-AzureGroupMember

12. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att verifiera att användare har lagts till i gruppen:

                    Get-AzureADGroupMember -ObjectId $ObjectGroup.ObjectId

Remove-AzureADGroupMember

13. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att ta bort användare Karl Hult från gruppen Support:

                    Remove-AzureADGroupMember -ObjectId $ObjectGroup.ObjectId -MemberId $ObjectIdUser.ObjectId

Get-AzureADGroupMember

14. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att verifiera att användare har tagits bort från gruppen:

                    Get-AzureADGroupMember -ObjectId $ObjectGroup.ObjectId

Get-AzureADUserMembership

15. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att lista vilken eller vilka grupper som användare är medlem i (Kristina Olsson):

                     Get-AzureADGroupMembership -ObjectId $ObjectIdUser2.ObjectId


Arbetsuppgift 5: Avsluta anslutningen

 

1. I fönstret Administrator: Windows PowerShell, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att avsluta anslutning till AzureAD:

                      Disconnect-AzureAD[ Modified: Sunday, 31 May 2020, 9:15 PM ]
 

  
RSS